Bài phát biểu của Tổng thống Mỹ thứ 46 Joe Biden (Song ngữ)

Bài phát biểu của Tổng thống Mỹ thứ 46 Joe Biden (Song ngữ)

Philenglish Philenglish Philenglish

Đăng nhập

Đăng ký thành viên


*

*

*

Đăng nhập

Đăng ký thành viên


Giới thiệu Chương trình học Giáo trình Học phí Thư viện sách Video Cộng đồng

Phil Online - How to Run Your Business by The Book_ A Biblical Blueprint to Bless Your Business (PDF)


Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 đã diễn ra vô cùng sôi nổi trên đất nước Hoa Kỳ và ông Joe Biden được tuyên bố là tổng thống đắc cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Sáng ngày 8/11 (tối 7/11 giờ Mỹ), ông Joe Biden đã có bài phát biểu mừng chiến thắng tại thành phố Wilmington, bang Delaware.

Bạn đang xem: Bài phát biểu của tổng thống mỹ

Để bắt kịp xu hướng thế giới và không ngừng trau dồi vốn tiếng Anh, chúng ta hãy cùng xem lại nội dung song ngữ bài phát biểu của Tổng thống tân cử Biden dưới đây nhé!

*

My fellow Americans, the people of this nation have spoken.

They have delivered us a clear victory. A convincing victory.

A victory for “We the People.”

Đồng bào Mỹ của tôi, người dân của quốc gia này đã lên tiếng. Họ đã mang đến cho chúng tôi một chiến thắng rõ ràng. Một chiến thắng thuyết phục. Một chiến thắng cho "Chúng tôi là Nhân dân".

We have won with the most votes ever cast for a presidential ticket in the history of this nation — 74 million.

Chúng tôi đã thắng với số phiếu bầu cao nhất cho tấm vé tổng thống trong lịch sử quốc gia này - 74 triệu phiếu.

I am humbled by the trust and confidence you have placed in me.

I pledge to be a president who seeks not to divide, but to unify.

Who doesn’t see red and blue states, but a United States.

And who will work with all my heart to win the confidence of the whole people.

Tôi cúi mình trước sự tin tưởng và tín nhiệm mà các bạn đã gửi gắm cho tôi. Tôi cam kết trở thành tổng thống không tìm cách chia rẽ, mà để thống nhất. Người không thấy những bang xanh bang đỏ, mà chỉ thấy một nước Mỹ. Người sẽ làm việc bằng cả trái tim để giành được niềm tin của toàn dân.

For that is what America is about: the people.

And that is what our administration will be about.

Vì điều nước Mỹ quan tâm là nhân dân. Và đó là những gì chính quyền của chúng tôi sẽ hướng tới.

I sought this office to restore the soul of America.

To rebuild the backbone of the nation — the middle class.

To make America respected around the world again and to unite us here at home.

Tôi tranh cử để khôi phục linh hồn nước Mỹ, để dựng lại rường cột của quốc gia: tầng lớp trung lưu. Để khiến nước Mỹ lại được tôn trọng trên toàn thế giới và để đoàn kết chúng ta ngay tại nước nhà.

It is the honor of my lifetime that so many millions of Americans have voted for this vision.

And now the work of making this vision real is the task of our time.

Với tôi, thật là một vinh dự cả đời khi hàng triệu người Mỹ đã bỏ phiếu cho tầm nhìn này. Và bây giờ công việc biến tầm nhìn này thành hiện thực là nhiệm vụ của thời đại chúng ta.

As I said many times before, I’m Jill’s husband.

I would not be here without the love and tireless support of Jill, Hunter, Ashley, all of our grandchildren and their spouses, and all our family.

They are my heart.

Như tôi đã nói nhiều lần trước đây, tôi là chồng của Jill.

Tôi sẽ không ở đây nếu không có tình yêu và sự hỗ trợ không biết mệt mỏi của Jill, Hunter, Ashley, tất cả các cháu và con dâu, con rể tôi, tất cả gia đình của chúng tôi. Họ luôn trong tim tôi

Jill’s a mom — a military mom — and an educator.

She has dedicated her life to education, but teaching isn’t just what she does — it’s who she is. For America’s educators, this is a great day: You’re going to have one of your own in the White House, and Jill is going to make a great first lady.

Jill là một người mẹ, một người mẹ quân nhân, và một nhà giáo. Bà ấy đã cống hiến cả đời cho sự nghiệp giáo dục, nhưng dạy học không chỉ là việc bà ấy làm, mà còn chính là con người bà ấy. Đối với các nhà giáo Mỹ, đây là một ngày tuyệt vời: Một người trong số các bạn sẽ có mặt trong Nhà Trắng, và Jill sẽ trở thành một Đệ nhất phu nhân tuyệt vời.

*

And I will be honored to be serving with a fantastic vice president — Kamala Harris — who will make history as the first woman, first Black woman, first woman of South Asian descent, and first daughter of immigrants ever elected to national office in this country.

Và tôi sẽ rất vinh dự được phụng sự cùng phó tổng thống tuyệt vời Kamala Harris, người sẽ làm nên lịch sử với tư cách là người phụ nữ đầu tiên, người phụ nữ da màu đầu tiên, người phụ nữ gốc Nam Á đầu tiên và con gái đầu tiên của người nhập cư được bầu vào chức vụ này ở đất nước chúng ta.

It’s long overdue, and we’re reminded tonight of all those who fought so hard for so many years to make this happen. But once again, America has bent the arc of the moral universe towards justice.

Đã quá lâu rồi, và đêm nay chúng ta sẽ nhắc về tất cả những người đã đấu tranh cật lực suốt nhiều năm để biến điều này thành hiện thực. Một lần nữa, nước Mỹ đã uốn vòng cung của vũ trụ đạo đức hướng về phía công lý.

Kamala, Doug — like it or not — you’re family. You’ve become honorary Bidens and there’s no way out.

Kamala, Doug, dù muốn hay không, các bạn đã là người nhà của tôi. Các bạn đã trở thành thành viên danh dự của nhà Biden và không có cách nào thoát đâu.

To all those who volunteered, worked the polls in the middle of this pandemic, local election officials — you deserve a special thanks from this nation.

Với tất cả những tình nguyện viên, những người làm việc trong các phòng kiểm phiếu giữa đại dịch này, các quan chức bầu cử địa phương, các bạn xứng đáng nhận được lời cảm ơn đặc biệt từ quốc gia này.

To my campaign team, and all the volunteers, to all those who gave so much of themselves to make this moment possible, I owe you everything.

Đối với nhóm tranh cử của tôi, và tất cả tình nguyện viên, tất cả những người đã cống hiến rất nhiều để biến khoảnh khắc này thành hiện thực, tôi nợ các bạn tất cả.

And to all those who supported us: I am proud of the campaign we built and ran. I am proud of the coalition we put together, the broadest and most diverse in history.

Và gửi đến tất cả những người đã ủng hộ chúng tôi: Tôi tự hào về chiến dịch mà chúng tôi đã xây dựng và thực hiện. Tôi tự hào về liên minh mà chúng ta đã tập hợp, rộng nhất và đa dạng nhất trong lịch sử.

Democrats, Republicans and Independents.

Progressives, moderates and conservatives.

Young and old.

Urban, suburban and rural.

Gay, straight, transgender.

White. Latino. Asian. Native American.

Người Dân chủ, người Cộng hòa và cả những người Độc lập.

Người cấp tiến, người ôn hòa và người bảo thủ.

Trẻ và già.

Thành thị, ngoại thành và nông thôn.

Đồng tính nam, người giới tính bình thường và người chuyển giới.

Người da trắng. Latinh. Châu Á. Người Mỹ bản xứ.

*

And especially for those moments when this campaign was at its lowest — the African-American community stood up again for me. They always have my back, and I’ll have yours.

Và đặc biệt vào những thời điểm khi chiến dịch này gặp khó khăn nhất, cộng đồng người Mỹ gốc Phi lại đứng lên ủng hộ tôi. Tôi luôn ủng hộ họ, và họ sẽ có sự ủng hộ của tôi.

I said from the outset I wanted a campaign that represented America, and I think we did that. Now that’s what I want the administration to look like.

Tôi đã nói ngay từ đầu rằng tôi muốn có một chiến dịch đại diện cho nước Mỹ, và tôi nghĩ chúng tôi đã làm được điều đó. Bây giờ, tôi muốn chính quyền của tôi cũng như thế.

And to those who voted for President Trump, I understand your disappointment tonight.

I’ve lost a couple of elections myself.

But now, let’s give each other a chance.

It’s time to put away the harsh rhetoric.

Và với những người đã bỏ phiếu cho Tổng thống Trump, tôi hiểu sự thất vọng của các bạn tối nay. Bản thân tôi đã thua một vài cuộc bầu cử. Nhưng bây giờ, chúng ta hãy cho nhau một cơ hội. Đã đến lúc bỏ đi những tranh cãi gay gắt.

To lower the temperature.

To see each other again.

To listen to each other again.

Để giảm căng thẳng.

Để gặp lại nhau.

Để lại lắng nghe nhau.

To make progress, we must stop treating our opponents as our enemy. We are not enemies. We are Americans.

Để đạt được tiến bộ, chúng ta phải ngừng coi đối thủ là kẻ thù. Chúng ta không phải kẻ thù. Chúng ta là người Mỹ.

The Bible tells us that to everything there is a season — a time to build, a time to reap, a time to sow. And a time to heal.

This is the time to heal in America.

Kinh thánh cho chúng ta biết rằng mọi thứ đều có mùa, thời gian để xây dựng, thời gian gặt hái, gieo hạt. Và thời gian để hàn gắn. Đây là lúc để hàn gắn ở Mỹ.

Now that the campaign is over — what is the people’s will? What is our mandate?

Bây giờ chiến dịch đã kết thúc, nguyện vọng của người dân là gì? Nhiệm vụ của chúng ta là gì?

I believe it is this: Americans have called on us to marshal the forces of decency and the forces of fairness. To marshal the forces of science and the forces of hope in the great battles of our time.

Tôi tin rằng đó là: người Mỹ đã trông cậy vào chúng tôi để lập lại sức mạnh của sự chính trực và công bằng. Lập lại sức mạnh của khoa học và hy vọng trong các cuộc chiến vĩ đại của thời đại chúng ta.

The battle to control the virus.

The battle to build prosperity.

The battle to secure your family’s health care.

The battle to achieve racial justice and root out systemic racism in this country.

The battle to save the climate.

The battle to restore decency, defend democracy, and give everybody in this country a fair shot.

Our work begins with getting Covid under control.

Cuộc chiến để kiểm soát virus.

Cuộc chiến để xây dựng sự thịnh vượng.

Cuộc chiến để đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho gia đình bạn.

Cuộc chiến để đạt được công bằng chủng tộc và diệt trừ chủ nghĩa phân biệt sắc tộc có hệ thống ở đất nước này.

Cuộc chiến để cứu lấy khí hậu.

Cuộc chiến để khôi phục khuôn thước, bảo vệ nền dân chủ và mang lại cho mọi người trên đất nước này một cơ hội công bằng.

Công việc của chúng tôi bắt đầu với việc kiểm soát Covid-19.

*

We cannot repair the economy, restore our vitality, or relish life’s most precious moments — hugging a grandchild, birthdays, weddings, graduations, all the moments that matter most to us — until we get this virus under control.

Chúng ta không thể phục hồi kinh tế, khôi phục nguồn năng lượng hoặc tận hưởng những khoảnh khắc quý giá nhất của cuộc đời như ôm một đứa cháu, tổ chức sinh nhật, đám cưới, tốt nghiệp, tất cả những khoảnh khắc quan trọng nhất đối với chúng ta cho đến khi chúng ta kiểm soát được virus này.

On Monday, I will name a group of leading scientists and experts as transition advisers to help take the Biden-Harris Covid plan and convert it into an action blueprint that starts on Jan. 20, 2021.

That plan will be built on a bedrock of science. It will be constructed out of compassion, empathy, and concern.

I will spare no effort — or commitment — to turn this pandemic around.

Tôi sẽ không tiếc mọi nỗ lực và cam kết để xoay chuyển đại dịch này.

I ran as a proud Democrat. I will now be an American president. I will work as hard for those who didn’t vote for me — as those who did.

Tôi chạy đua với tư cách là một thành viên đầy tự hào của đảng Dân chủ. Giờ đây tôi sẽ là một Tổng thống Mỹ. Tôi sẽ làm việc nỗ lực vì những người không bỏ phiếu cho tôi, cũng như những người đã bầu cho tôi.

Let this grim era of demonization in America begin to end — here and now.

Hãy để giai đoạn đen tối ở Mỹ bắt đầu chấm dứt ngay tại đây và bây giờ.

The refusal of Democrats and Republicans to cooperate with one another is not due to some mysterious force beyond our control.

It’s a decision. It’s a choice we make.

Việc thành viên đảng Dân chủ và Cộng hòa từ chối hợp tác với nhau không phải vì thế lực bí ẩn nào đó ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Đó là quyết định, là lựa chọn của chính chúng ta.

And if we can decide not to cooperate, then we can decide to cooperate. And I believe that this is part of the mandate from the American people. They want us to cooperate.

Nếu chúng ta có thể quyết định không hợp tác, chúng ta cũng có thể quyết định hợp tác. Tôi tin đây là một phần trách nhiệm được người Mỹ giao phó. Họ muốn chúng ta hợp tác.

That’s the choice I’ll make. And I call on the Congress — Democrats and Republicans alike — to make that choice with me.

Đó là lựa chọn tôi đưa ra. Tôi kêu gọi quốc hội, cả thành viên Dân chủ và Cộng hòa, cùng đưa ra lựa chọn đó với tôi.

The American story is about the slow, yet steady widening of opportunity.

Make no mistake: Too many dreams have been deferred for too long.

Câu chuyện Mỹ là sự mở mở rộng cơ hội chậm rãi nhưng vững chắc.

Đừng nhầm lẫn, có quá nhiều giấc mơ đã bị trì hoãn quá lâu.

We must make the promise of the country real for everybody — no matter their race, their ethnicity, their faith, their identity, or their disability.

Chúng ta phải biến lời hứa của đất nước thành hiện thực với tất cả mọi người, không phân biệt màu da, sắc tộc, tôn giáo, giới tính hay khuyết tật.

America has always been shaped by inflection points — by moments in time where we’ve made hard decisions about who we are and what we want to be.

Nước Mỹ luôn được định hình bởi những bước ngoặt, những thời điểm mà chúng ta phải đưa ra các quyết định khó khăn về bản thân và mong muốn của mình.

Lincoln in 1860 — coming to save the Union.

F.D.R. in 1932 — promising a beleaguered country a New Deal.

J.F.K. in 1960 — pledging a New Frontier.

And 12 years ago — when Barack Obama made history — and told us, “Yes, we can.”

Lincoln đã xuất hiện năm 1860 để cứu Liên minh miền Bắc.

Franklin D. Roosevelt năm 1932 hứa hẹn một Thỏa thuận Mới cho đất nước đang gặp khó khăn.

John F. Kennedy năm 1960 cam kết về một Mặt trận Mới.

Cách đây 12 năm, khi Barack Obama làm nên lịch sử và nói với chúng ta rằng: "Đúng, chúng ta có thể".

We stand again at an inflection point.

We have the opportunity to defeat despair and to build a nation of prosperity and purpose.

We can do it. I know we can.

Chúng ta lại đang đứng ở một thời điểm bước ngoặt. Chúng ta có cơ hội đánh bại khổ đau và xây dựng đất nước thịnh vượng, có mục tiêu.

Chúng ta có thể làm được. Tôi biết điều đó.

I’ve long talked about the battle for the soul of America.

We must restore the soul of America.

Tôi đã nói từ lâu về cuộc đấu tranh cho linh hồn nước Mỹ. Chúng ta phải khôi phục linh hồn nước Mỹ.

Our nation is shaped by the constant battle between our better angels and our darkest impulses.

It is time for our better angels to prevail.

Đất nước chúng ta được định hình bởi những cuộc chiến không ngừng giữa các thiên thần tốt đẹp và những thế lực đen tối nhất. Đã đến lúc các thiên thần chiến thắng.

Tonight, the whole world is watching America. I believe at our best America is a beacon for the globe.

And we lead not by the example of our power, but by the power of our example.

Đêm nay, cả thế giới đang dõi theo nước Mỹ. Tôi tin rằng nước Mỹ là ngọn hải đăng cho cả thế giới. Chúng ta dẫn đầu không phải bằng tấm gương về sức mạnh, mà bởi sức mạnh từ việc nêu gương.

I’ve always believed we can define America in one word: possibilities.

That in America everyone should be given the opportunity to go as far as their dreams and God-given ability will take them.

Tôi luôn tin rằng chúng ta có thể định nghĩa nước Mỹ bằng một từ: Cơ hội.

Điều đó có nghĩa là ở nước Mỹ, mọi người cần được trao cơ hội tiến xa hết mức với giấc mơ và năng lực của mình.

You see, I believe in the possibility of this country.

We’re always looking ahead.

Các bạn thấy đấy, tôi tin tưởng vào cơ hội của đất nước này.

Chúng ta luôn nhìn về phía trước.

Ahead to an America that’s freer and more just.

Ahead to an America that creates jobs with dignity and respect.

Ahead to an America that cures disease — like cancer and Alzheimers.

Ahead to an America that never leaves anyone behind.

Ahead to an America that never gives up, never gives in.

Hướng về một nước Mỹ tự do và công bằng hơn. Về một nước Mỹ tạo ra việc làm với đầy đủ sự tôn trọng và phẩm giá. Về một nước Mỹ có khả năng chữa trị những căn bệnh như ung thư và Alzheimers. Về một nước Mỹ không để ai bị bỏ lại phía sau. Về một nước Mỹ không bao giờ bỏ cuộc hay đầu hàng.

This is a great nation.

And we are a good people.

This is the United States of America.

Đây là một quốc gia vĩ đại. Chúng ta là những người tốt. Đây là Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

And there has never been anything we haven’t been able to do when we’ve done it together.

Và chưa từng có điều gì mà chúng ta không làm được khi chung tay hành động.

In the last days of the campaign, I’ve been thinking about a hymn that means a lot to me and to my family, particularly my deceased son, Beau. It captures the faith that sustains me and which I believe sustains America.

Trong những ngày cuối chiến dịch, tôi đã nghĩ về bài thánh ca "On Eagles Wings" rất có ý nghĩa với tôi và gia đình, đặc biệt là con trai Beau đã qua đời. Nó thể hiện niềm tin đã giúp tôi đứng vững và tôi tin là sẽ giúp nước Mỹ đứng vững.

*

And I hope it can provide some comfort and solace to the more than 230,000 families who have lost a loved one to this terrible virus this year. My heart goes out to each and every one of you. Hopefully this hymn gives you solace as well.

Tôi cũng hy vọng nó sẽ mang lại sự an ủi cho hơn 230.000 gia đình đã mất người thân vì virus khủng khiếp này. Tâm trí tôi hướng đến từng người trong các bạn, hy vọng bài thánh ca này cũng mang đến sự an ủi.

“And He will raise you up on eagle’s wings,

Bear you on the breath of dawn,

Make you to shine like the sun,

And hold you in the palm of His Hand.”

And now, together — on eagle’s wings — we embark on the work that God and history have called upon us to do.

With full hearts and steady hands, with faith in America and in each other, with a love of country — and a thirst for justice — let us be the nation that we know we can be.

Bây giờ, chúng ta cùng nhau đứng trên đôi cánh đại bàng và bắt tay vào công việc mà Chúa và lịch sử đã giao phó cho chúng ta. Với trái tim nhiệt huyết và đôi tay vững chãi, với niềm tin vào nước Mỹ và vào nhau, với tình yêu đất nước và khát khao công lý, hãy để chúng ta là đất nước mà chúng ta biết có thể trở thành.

A nation united.

A nation strengthened.

A nation healed.

The United States of America.

God bless you.

And may God protect our troops.

Một quốc gia thống nhất.

Một quốc gia mạnh mẽ.

Một quốc gia được hàn gắn.

Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

Chúa phù hộ các bạn. Cầu Chúa bảo vệ các binh sĩ của chúng ta.

Hi vọng bài viết này hữu ích đối với bạn và đừng quênhọc tiếng Anh mỗi ngày bạn nhé!

*

TPO - Chỉ trích các công ty dầu mỏ đang thu lợi cao và những công ty Mỹ đang lợi dụng người tiêu dùng, Tổng thống Joe Biden đã tận dụng bài phát biểu vào giờ vàng của mình để thể hiện sự ủng hộ các chính sách thuế thân thiện hơn với công dân Mỹ thuộc tầng lớp trung lưu.

Tổng thống Biden tối 7/2 (giờ địa phương) đã có bài phát biểu Thông điệp liên bang trước lưỡng viện Quốc hội. Đây cũng là bài phát biểu tại Quốc hội đầu tiên của ông kể từ sau khi đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát Hạ viện vào đầu tháng 1.

Trong thông điệp dài 73 phút, Tổng thống Biden đã kêu gọi các nghị sĩ gạt bỏ bất đồng để đoàn kết vì mục tiêu chung. “Chúng ta thường được nghe họ nói rằng đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa không thể làm việc cùng nhau. Nhưng trong hai năm qua, chúng ta chứng minh cho họ thấy rằng những người hoài nghi và những người phản đối đã sai.”

“Gửi những người bạn đảng Cộng hòa của tôi, nếu chúng ta có thể làm việc cùng nhau trong Quốc hội kì trước, thì không có lý do gì chúng ta không thể làm việc cùng nhau và tìm thấy sự đồng thuận về những điều quan trọng trong Quốc hội kì này.”

*

Ông Biden có bài phát biểu Thông điệp liên bang trên Đồi Capitol. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Hạ viện Kevin Mc
Carthy (đảng Cộng hòa) đã ngồi sau lưng Tổng thống Biden (đảng Dân chủ) trong bài phát biểu Thông điệp liên bang. "Thưa Chủ tịch Hạ viện, tôi không muốn làm lu mờ danh tiếng của ông, nhưng tôi mong được làm việc với ông”, Tổng thống Biden nói, khiến mọi người bật cười.

Trước khi ông Biden có mặt tại khán phòng, ông Mc
Carthy và Phó Tổng thống Kamala Harris (đảng Dân chủ) đã mỉm cười với nhau và trò chuyện trên bục.

Ông Mc
Carthy đã nói trước đó vào thứ Ba rằng ông sẽ không xé toạc bài phát biểu của ông Biden, ám chỉ hành động của cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (đảng Dân chủ) sau Thông điệp Liên bang năm 2020 của cựu Tổng thống Donald Trump (đảng Cộng hòa).

*

Chủ tịch Hạ viện Kevin Mc
Carthy và Phó Tổng thống Kamala Harris ngồi sau lưng Tổng thống Biden trong bài phát biểu. Ảnh: Reuters

"Tôi tôn trọng phe còn lại”, ông Mc
Carthy nói trong một video. "Tôi có thể không đồng ý về chính sách. Nhưng tôi muốn đảm bảo rằng đất nước này mạnh hơn, lành mạnh về kinh tế, độc lập về năng lượng, an toàn và có trách nhiệm."

Vấn đề kinh tế

Tổng thống Biden đã ca ngợi khả năng phục hồi và sức mạnh của nền kinh tế Mỹ, với tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong gần 54 năm vào tháng 1.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết nền kinh tế nước này đang được hưởng lợi từ 12 triệu việc làm mới. COVID-19 không còn kiểm soát cuộc sống của người Mỹ và nền dân chủ Mỹ vẫn còn nguyên vẹn mặc dù đang đối mặt với mối đe dọa lớn nhất kể từ Nội chiến. “Nền dân chủ của chúng ta, dù bầm dập, vẫn không bị khuất phục và không bị phá vỡ”.

*

Ảnh: Reuters

Dù liên tục kêu gọi đoàn kết, nhưng ông Biden vẫn khiến một số thành viên đảng Cộng hòa giận dữ khi cáo buộc nghị sĩ đảng này muốn “giữ nền kinh tế làm con tin” và lên kế hoạch cắt giảm an sinh xã hội.


“Một số người bạn đảng Cộng hòa của tôi muốn bắt nền kinh tế làm con tin, trừ khi tôi đồng ý với các kế hoạch kinh tế của họ”, ông Biden nói, ám chỉ việc đảng Cộng hòa khăng khăng rằng sẽ không đồng ý tăng mức trần nợ trừ khi đảng Dân chủ ủng hộ việc giảm chi tiêu của chính phủ. “Thay vì bắt những người giàu phải trả phần của họ một cách công bằng, một số thành viên đảng Cộng hòa lại muốn Medicare và an sinh xã hội ngừng hoạt động.”

Phát biểu này của ông Biden được đáp trả bằng những tiếng la ó phản đối từ phe Cộng hòa.

Bất chấp những nỗ lực của nhà lãnh đạo Mỹ, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden vẫn chỉ dao động ở mức 40%, tăng một điểm phần trăm lên 41% trong cuộc thăm dò dư luận của Reuters/Ipsos kết thúc vào 5/2.

*

Ảnh: Reuters

Các trợ lý của ông Biden coi bài phát biểu Thông điệp liên bang là một cột mốc quan trọng trước khi ông dự kiến khởi động chiến dịch tái tranh cử tổng thống Mỹ trong vài tuần tới.

Ông Biden sẽ bước sang tuổi 80 vào tháng 11 năm nay, và nếu được bầu lại, ông sẽ bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai ở tuổi 82, một thực tế khiến nhiều cử tri Đảng Dân chủ lo ngại, các cuộc thăm dò gần đây cho thấy.

Dường như để báo trước về các chủ đề mà ông có thể sử dụng trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Biden đã chỉ trích các tập đoàn trục lợi từ đại dịch và đưa ra một danh sách các đề xuất kinh tế mong muốn, mặc dù nhiều đề xuất khó có thể được quốc hội thông qua.

Xem thêm: Tổng hợp tranh tô màu về các loài hoa tulip nở siêu đẹp cho bé

Tổng thống Biden đặc biệt chỉ trích lợi nhuận của các công ty dầu mỏ. "Tôi nghĩ rằng nó là thái quá", ông nói và cho biết Mỹ sẽ cần dầu trong ít nhất một thập kỷ nữa, khiến một số người trong khán phòng bật cười.