Các nhà kỹ thuật Mỹ lần thứ nhất tạo thành công phôi thai loài lai tín đồ - lợn bằng cách nuôi bào thai lợn cất tế bào người, mở ra mong muốn sản xuất nội tạng tín đồ ở đông đảo loài khác trong tương lai.

Bạn đang xem: Phối giống lợn


Y4AZd77f-u86L3Xvw" alt="*">