Trong bài này sẽ giúp bạn định nghĩa số hoàn thiện và hay còn gọi là số hoàn hảo. Đây là bài toán được sử dụng rất nhiều khi các bạn học lập trình cơ bản vì nó giúp bạn luyện tư duy lập trình.

Bạn đang xem: Số hoàn thiện là gì? những con số hoàn hảo trong toán học chi tiết 2023

Số hoàn thiện là gì?

Số hoàn hảo (hay còn gọi là số hoàn chỉnh, số hoàn thiện hoặc số hoàn thành) là một số nguyên dương mà tổng các ước nguyên dương chính thức của nó (số nguyên dương bị nó chia hết ngoại trừ nó) bằng chính nó.


Theo định nghĩa về ước số thì N cũng là ước của chính nó, và nếu áp dụng cả số này vào định nghĩa thì trên thực tế sẽ không có số hoàn hảo. Vì vậy công thức chung sẽ là:

Cách để kiểm tra N có phải là số hoàn hảo không thì ta chỉ cần tính tổng tất cả các ước của N trong khoảng từ 1 đến N – 1, nếu tổng bằng N thì đó là số hoàn hảo.

Bài viết này được đăng tại
Ví dụ:

6 là số hoàn hảo vì trong khoảng từ 1 -> 5 sẽ có ba ước {1, 2, 3} và tổng của ba ước này bằng 6.8 không phải là số hoàn hảo vì trong khoảng từ 1 – 7 sẽ có 3 ước {1, 2, 4} và tổng của ba ước này là 7 (khác 8)

Định nghĩa số hoàn hảo

Số hoàn hảo là các số nguyên dương n sao cho:

n = s(n)

trong đó, s(n) là hàm tổng các ước của n, không bao gồm n. Ví dụ:

6: 1 + 2 + 3 = 6

28: 1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28

496: 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248 = 496

8128: 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 127 + 254 + 508 + 1016 + 2032 + 4064 = 8128

Hoặc:

σ(n) = 2n

trong đó, σ(n) là hàm tổng các ước của n, bao gồm cả n).

Các số hoàn hảo chẵn

Euclid đã khám phá ra 4 số hoàn hảo nhỏ nhất dưới dạng: 2p−1(2p − 1):

p = 2: 21(22 − 1) = 2 × 3 = 6p = 3: 22(23 − 1) = 4 × 7 = 28p = 5: 24(25 − 1) = 16 × 31 = 496p = 7: 26(27 − 1) = 64 × 127 = 8128

Chú ý rằng: 2p − 1 đều là số nguyên tố trong mỗi ví dụ trên, Euclid chứng minh rằng công thức: 2p−1(2p − 1) sẽ cho ta một số hoàn hảo chẵn khi và chỉ khi 2p − 1 là số nguyên tố (số nguyên tố Mersenne).

Các nhà toán học cổ đại chấp nhận đây là 4 số hoàn hảo nhỏ nhất mà họ biết, nhưng đa số những giả định trên đây đã không được chứng minh là đúng. Một trong số đó là nếu 2, 3, 5, 7 là bốn số nguyên tố đầu tiên thì nhất định sẽ có số hoàn thiện thứ năm khi p = 11, số nguyên tố thứ năm. Nhưng 211 − 1 = 2047 = 23 × 89 lại là hợp số, và thế là p = 11 không thu được số hoàn hảo. 2 sai lầm khác của họ là:

Số hoàn hảo thứ năm phải có năm chữ số theo hệ cơ số 10 vì bốn số hoàn hảo đầu tiên có lần lượt 1, 2, 3, 4 chữ số

Chữ số hàng đơn vị của số hoàn hảo phải là 6, 8, 6, 8 và cứ thế lặp lại.

Số hoàn hảo thứ năm là

*
bao gồm 8 chữ số, vậy nhận định 1 đã sai, về nhận định thứ 2 thì số này tận cùng là 6. Tuy nhiên đến số hoàn hảo thứ sáu là

*
thì cũng tận cùng là 6. Nói cách khác bất cứ số hoàn hảo chẵn nào cũng phải có chữ số tận cùng là 6 hoặc 8. Để
*
là số nguyên tố thì điều kiện cần nhưng chưa đủ là p là số nguyên tố. Số nguyên tố có dạng 2p − 1 được gọi là Số nguyên tố Mersenne sau khi được 1 nhà tu vào thế kỷ 17 là Marin Mersenne, người học lý thuyết số và số hoàn hảo tìm ra.

Hơn 1000 năm sau Euclid, Ibn al-Haytham (Alhazen) circa 1000 AD nhận ra rằng mọi số hoàn hảo chẵn đều phải có dạng 2p−1(2p − 1) khi 2p − 1 là số nguyên tố, nhưng ông ta không thể chứng minh được kết quả này.<1> Mãi tới thế kỷ 18 là Leonhard Euler đã chứng minh công thức 2p−1(2p − 1) là sẽ tìm ra các số hoàn hảo chẵn. Đó là lý do dẫn tới sự liên hệ giữa số hoàn hảo và số nguyên tố Mersenne. Kết quả này thường được gọi là thuyết Euclid-Euler. Cho tới tháng 9 năm 2008, mới chỉ có 46 số Mersenne được tìm ra,<2> có nghĩa đây là số hoàn hảo thứ 46 được biết, số lớn nhất là 243.112.608 × (243.112.609 − 1) với 25.956.377 chữ số.

39 số hoàn hảo chẵn đầu tiên có dạng 2p−1(2p − 1) khi

p = 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31, 61, 89, 107, 127, 521, 607, 1279, 2203, 2281, 3217, 4253, 4423, 9689, 9941, 11213, 19937, 21701, 23209, 44497, 86243, 110503, 132049, 216091, 756839, 859433, 1257787, 1398269, 2976221, 3021377, 6972593, 13466917 (dãy số A000043 trong bảng OEIS)

7 số khác được biết là khi p = 20996011, 24036583, 25964951, 30402457, 32582657, 37156667, 43112609. Chưa ai biết là có để sót số nào giữa chúng hay không

Cũng chưa ai biết chắc chắn là có vô hạn số nguyên tố Mersenne và số hoàn hảo hay không. Việc tìm ra các số nguyên tố Mersenne mới được thực hiện bởi các siêu máy tính

Các số hoàn hảo đều là số tam giác thứ 2p − 1 (là tổng của tất cả các số tự nhiên từ 1 đến 2p − 1):

p = 2:
*
p = 3:
*
p = 5:
*
p = 7:
*

Các số hoàn hảo đều là tổ hợp chập 2 của 2p:

p = 2:
*
p = 3:
*
p = 5:
*
p = 7:
*

Các số hoàn hảo đều có tổng các nghịch đảo của các ước (kể cả chính nó) đúng bằng 2:

6:
*
28:
*
496:
*
8128:
*

Số 6 là số tự nhiên duy nhất có tổng các ước bằng tích các ước (không kể chính nó):

*

Trừ số 6, mọi số hoàn hảo đều là tổng của 2(p−1)/2 số lập phương lẻ liên tiếp từ 13 đến (2(p+1)/2 − 1)3:

p = 3:
*
p = 5:
*
p = 7:
*

Trừ số 6, mọi số hoàn hảo khi chia 9 thì đều thu được thương là số tam giác thứ (2p − 2)/3 và số dư là 1:

p = 3: {\displaystyle 28=9\times (1+2)+1}
*
p = 5: {\displaystyle 496=9\times (1+2+3+…+8+9+10)+1}
*
p = 7: {\displaystyle 8128=9\times (1+2+3+…+40+41+42)+1}
*

Số hoàn hảo lẻ

Hiện tại người ta vẫn chưa biết được liệu số hoàn hảo lẻ nào không mặc dù đã có nhiều kết quả nghiên cứu. Trong 1946, Jacques Lefèvre phát biểu rằng luật của Euclid cho mọi số hoàn hảo<3>, nghĩa là cho rằng không có số hoàn hảo lẻ nào tồn tại cả. Euler thì nói rằng: “Liệu … có số hoàn hảo lẻ nào là câu hỏi rất khó có thể giải đáp”.<4> Gần đây hơn, Carl Pomerance đã đưa ra tranh luận bằng heuristic rằng quả thật không số hoàn hảo lẻ nào nên tồn tại <5> Tất cả các số hoàn hảo đều là số điều hòa của Ore và hiện tại người ta vẫn đang giả thuyết không có số điều hòa lẻ nào ngoại trừ số 1.

Bất cứ số hoàn hảo lẻ N phải thỏa mãn các điều kiện sau:

N > 101500.<6>N không chia hết bởi 105.<7>N dưới dạng N ≡ 1 (mod 12) hoặc N ≡ 117 (mod 468) hoặc N ≡ 81 (mod 324).<8>N dưới dạng
*
trong đó:q, p1, …, pk là các số nguyên tố lẻ phân biệt (Euler).q ≡ α ≡ 1 (mod 4) (Euler).Ước nguyên tố lẻ nhỏ nhất của N nằm dưới 
*
<9>qα > 1062, hoặc pj2ej > 1062 với một vài giá trị j.<6>
*
<11>
*
.<9><12>
*
Ước nguyên tố lớn nhất của N lớn hơn 108<14> và nhỏ hơn 
*
 <15>Ước nguyên tố lớn thứ hai của N lớn hơn 104,<16> và nhỏ hơn
*
.<17>Ước nguyên tố thứ ba lớn hơn 100,<18> và nhỏ hơn 
*
<19>N có ít nhất 101 ước nguyên tố và ít nhất 10 ước nguyên tố phân biệt.<6><20> Nếu 3 không phải là ước của N, thì N có ít nhất 12 ước nguyên tố phân biệt.<21>

Từ khóa:

Chào các bạn!Tôi không phải là dân toán nên hơi dốt. Xin hỏi các bạn số hoàn hảo và số hoàn chỉnh là 2 số khác nhau đúng không?
Trang wikipedia định nghĩa số hoàn hảo: là số có tổng ước số bằng chính số đó. Hồi đó tôi học thầy Thư dạy số hoàn chỉnh là số có tổng ước số bằng tích ước số (không kể số đó)Bạn nào biết xin chỉ giáo. Cảm ơn.
*
53 Bài viết
Mình tưởng số hoàn thiện, số hoàn hảo, số hoàn toàn và số hoàn chỉnh là một.Đúng là số hoàn hảo: là số có tổng ước số bằng chính số đó.Ví dụ 6=1+2+3=1*2*3Thế còn 28=1+2+4+7+14xem chừng hiểm số nào có tổng các ước số bằng tích các ước số đâu.
*
9 Bài viết
Đúng là số hoàn hảo: là số có tổng ước số bằng chính số đó.Ví dụ 6=1+2+3=1*2*3Thế còn 28=1+2+4+7+14Bạn trả lời đúng rồi số hoàn chỉnh là số có tổng các ước số bằng chính nó
*
Thật ra, số hoàn chỉnh, số hoàn thiện, số hoàn hảo đều là một. Nó còn có thêm tên gọi khác nữa là số hoàn mỹ. Do con người thích gọi nhiều tên cho vui chứ thật ra đếu có chung một ý nghĩa hết.
*
Và mình cũng xin cung cấp cho các bạn một số thông tin, ko biết các bạn đã biết chưa.- Số hoàn mỹ là số mà có tổng các ước số bằng chính nó (cái nì mình nhắc lại).
*
- Chúng đều có thể viết thành tổng các số tự nhiên liên tiếp (cái này chắc ít ai để ý).
*
*
- Tổng nghịch đảo của toàn bộ các ước số (kể cả chính nó) đều bằng 2 (hehe, thú vị quá phải ko)
*
*
Nếu những điều trên mà các bạn đều biết hết thì xin đừng cười mình nha.
*
*

Số hoàn chỉnh là số có giá trị bằng tổng các ước số của nó (khác nó).VD: 6 =1 + 2 + 3.Lâu lém roài, thầy Bùi Quang Trường giảng một bài trên VTV2 tui nhớ là số hoàn chỉnh có dạng:Nếu $n$ là số nguyên tố thì $2^{n - 1} (2^n - 1)$ là số hoàn chỉnh.Còn phân biệt "số hoàn chỉnh" với "số hoàn hảo" thì để tui ....... hỏi thầy tui cái đã, nhưng tui nghĩ chắc cũng là nó thôi!********************************Theo tôi, nếu như trên bạn nói "số hoàn hảo là số.........." thì chắc chắn "số hoàn hảo" và "số hoàn chỉnh" phải là một (vì chắc chắn số hoàn chỉnh là số bằng tổng các ước số của nó (trừ chính số đó)).Tất nhiên các số nói ở đây là số tự nhiên.

Xem thêm: 18 Phần Mềm Quản Lý Bán Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng Online Tốt Nhất


Số hoàn chỉnh là số có giá trị bằng tổng các ước số của nó (khác nó).VD: 6 =1 + 2 + 3.Lâu lém roài, thầy Bùi Quang Trường giảng một bài trên VTV2 tui nhớ là số hoàn chỉnh có dạng:Nếu $n$ là số nguyên tố thì $2^{n - 1} (2^n - 1)$ là số hoàn chỉnh.Còn phân biệt "số hoàn chỉnh" với "số hoàn hảo" thì để tui ....... hỏi thầy tui cái đã, nhưng tui nghĩ chắc cũng là nó thôi!********************************Theo tôi, nếu như trên bạn nói "số hoàn hảo là số.........." thì chắc chắn "số hoàn hảo" và "số hoàn chỉnh" phải là một (vì chắc chắn số hoàn chỉnh là số bằng tổng các ước số của nó (trừ chính số đó)).Tất nhiên các số nói ở đây là số tự nhiên.

Theo như bạn nói thì có rất nhiều số hoàn chỉnh phải không? Nhưng sao mình đọc tài liệu thì nó chỉ nói mới tìm được 29 số. Bạn có thể giải thích thêm được không?