» » Bao thuần thục nghề nhằm đi xin vấn đề lương cao.