Cho phân số 56/81. Hỏi cùng cung ứng tử số và chủng loại số bao nhiêu đơn vị để được phân số bởi 3/4. Cho phân số 23/45 Hỏi phải thêm vào đó vào tử số và tiết kiệm hơn ở mẫu mã số cùng một số trong những tự nhiên nào sẽ được phân số mới có mức giá trị bởi 19/15


Phương pháp giải

- Nếu ta cùng thêm (hoặc trừ đi) cả tử số và chủng loại số của một phân số cùng với cùng một số trong những tự nhiên thì hiệu của tử số và mẫu số của phân số kia không cụ đổi.

Bạn đang xem: Dạng 2: các bài toán về thêm, bớt ở tử số và mẫu số

- Nếu cộng thêm vào tử số đồng thời ngắn hơn ở chủng loại số của một phân số cùng với cùng một trong những tự nhiên thì tổng của tử số và mẫu mã số không nắm đổi.

- giả dụ ta tiết kiệm hơn ở tử số đồng thời cung cấp mẫu số của một phân số với cùng một số trong những tự nhiên thì tổng của tử số và mẫu số không cố gắng đổi.

Ví dụ 1: cho phân số . Hỏi cùng chế tạo tử số và mẫu số bao nhiêu đơn vị để được phân số bằng $frac34$ ?

Giải

Hiệu của chủng loại số cùng tử số của phân số đã cho là 81 – 56 = 25

Khi ta cung cấp tử số và chủng loại số cùng một trong những tự nhiên thì hiệu của mẫu mã số và tử số vẫn không đổi.

*

Tử số của phân số bắt đầu là 25 : (4 – 3) x 3 = 75

Số yêu cầu tìm là: 75 – 56 = 19

Đáp số: 19

 

Ví dụ 2: Cho phân số $frac2345$. Hỏi phải cộng thêm vào tử số và ít hơn ở mẫu số cùng một số trong những tự nhiên nào và để được phân số mới có giá trị bằng $frac1915$ ?

Giải

Tổng của tử số và mẫu số của phân số đã cho rằng 23 + 45 = 68

Khi ta cộng thêm vào tử số và bớt đi ở chủng loại số cùng một trong những tự nhiên thì tổng của mẫu mã số cùng tử số vẫn không thay đổi và bằng 68.

Gọi số phải tìm là a. Ta có

$frac23 + a45 - a = frac1915$

 Tổng số phần bởi nhau: 19 + 15 = 34 (phần)

Tử số của phân số new là: 68 : 34 x 19 = 38

Ta tất cả 23 + a = 38

Vậy a = 38 – 23 = 15

Đáp số: 15

 

Ví dụ 3: Cho phân số $frac2645$. Hãy kiếm tìm số tự nhiên c làm sao cho đem mẫu mã số của phân số đã mang lại trừ đi c và giữ nguyên tử số ta được phân số mới có giá trị bằng $frac56$.

Giải:

Vì tử số không thay đổi nên ta có:

$frac2537 - c = frac56 = frac2530$


Hai phân số bằng nhau lại có tử số bằng nhau nên mẫu số của chúng cũng phải bởi nhau.

Tức là 37 – c = 30. Vậy c = 7.

Đáp số: c = 7

Ví dụ 4: Cho phân số $frac2645$. Hãy tra cứu số thoải mái và tự nhiên c làm sao cho thêm c vào tử số và không thay đổi mẫu số, ta được phân số mới có mức giá trị bằng $frac23$.

Giải:

Theo đề bài, ta có:

$frac26 + c45 = frac23$ xuất xắc $frac2645 + fracc45 = frac23$

Từ kia ta có: $fracc45 = frac23 - frac2645 = frac445$

Vậy c = 4

Đáp số: c = 4

Bài tập áp dụng


bài bác 1 :

Cho phân số $frac37$. Cộng thêm vào cả tử số và chủng loại số cùa phân số đó với cùng một số trong những tự nhiên ta được một phân số bằng $frac79$. Tìm số tự nhiên và thoải mái đó.

Cho phân số 15/19 . Tìm kiếm số a làm thế nào để cho khi bớt tử số và chủng loại số của phân số đã cho cùng số a thì được phân số mới có mức giá trị bằng 7/9


*

Ta có: (frac15-a19-a=frac79)

(Rightarrow7left(19-a ight)=9left(15-a ight))

(Rightarrow133-7a=135-9a)

(Rightarrow133-135=9a-7a)

(Rightarrow-2=2a)

(Rightarrow a=-1)

Vậy số phải tìm là -1


*

Tử số hơn mẫu số là:

 19 - 15 = 4 ( đơn vị chức năng )

Nếu sút cả tử số và mẫu mã số của phân số đã cho đi cùng một số ít a thì hiệu giữa tử số và chủng loại số không đổi vẫn luôn là 4 đơn vị .Bạn sẽ xem: mang đến Phân Số 15/19

Khi đó , ta có sơ vật :

Tử số : l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l 4

Mẫu số : l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l-----l

Theo sơ vật dụng , hiệu số phần cân nhau là :

9 - 7 = 2 ( phần )

Tử số của phân số mới là :

4 : 2 . 7 = 14 

 

=> Số a là : 

 15 - 14 = 1 

Vậy số chũm tìm là 1 

Giải:

Gọi số nên tìm là a

Ta có: (frac15-a19-a=frac79)

(Rightarrowleft(15-a ight).9=7left(19-a ight))

(Rightarrow135-9a=133-7a)

(Rightarrow9a-7a=135-133)

(Rightarrow2a=2)

(Rightarrow a=1)

Vậy số cần tìm là 1

cho phần số 15/19 tra cứu số a làm sao để cho khi bớt tử số và chủng loại số của phân số đã đến cùng cùng với số a thì được phân số mới có giá trị bằng 7/9

Hiệu giữa mẫu số cùng tử số là:

19 - 15 = 4

Sau lúc bớt, ta có sơ đồ:

Tử số | | | | | | | | 

Mẫu số | | | | | | | | | |

Theo sơ đồ, hiệu số phần đều nhau là:

9 - 7 = 2 (phần)

Giá trị một trong những phần là:

4 : 2 = 2

Tử số sau khoản thời gian bớt:

2 x 7 = 14

Số a cần tìm là:

15 - 14 = 1

Suy ra số a là:1

khi bot ca tu va mau mang lại a thi hieu giua tu va mau ko cầm cố doi

hieu giua 15 va 19 la 19 - 15 = 4

tu so moi la 4 : ( 7-9 ) = 2

Vay a la 15 - 2 = 13

Dap so : 13

Khi bớt cả tử với mẫu cho cùng một số trong những thì hiệu giữa chúng ko nuốm đổi. Vậy hiệu là : 19 - 15 = 4

Ta tất cả sơ đồ sau thời điểm bớt : 

Tử I___I___I___I___I___I___I___I Hiệu 4 

Mẫu I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

 Theo sơ thứ , hiệu số phần đều bằng nhau là : 9 - 7 = 2 ( phần )

Giá trị một trong những phần là : 4 : 2 = 2 

Tử số dịp sau là : 2 . 7 = 14

Vậy a = 15 - 14 = 1

cho phân số (frac1519). Kiếm tìm a làm sao cho khi sút tử số và mẫu mã số của phân số đã mang lại cùng số a thì được phân số mới có giá trị bằng (frac79)

CHO PHÂN SỐ 15/19 TÌM SỐ A làm sao để cho KHI BỚT TỬ SỐ VÀ MẪU SỐ CỦA PHÂN SỐ ĐÃ đến CÙNG A THÌ ĐƯỢC PHÂN SỐ MỚI CÓ GIÁ TRỊ BẰNG 7/9

GIẢI GIÙM MÌNH TOÀN BỘ BÀI TOÁN ĐI , MÌNH SẼ TICK mang đến NGƯỜI cấp tốc VÀ ĐÚNG

Cho phân số (frac1519). Search số a sao cho khi giảm tử số và mẫu số của phân số đã mang đến cùng a thì được phân số có mức giá trị bằng (frac79).

Xem thêm: Mặt mộc đẹp nhất thế giới ’, top 10 mặt mộc đẹp ideas and inspiration

Phân số đó là: ...............

Cho Phân số 15/19 tìm số A thế nào cho khi giảm Tử số và chủng loại số của PS đa đến cùng số A thì được PS mơis có mức giá trị = 7/9.

Khi bớt cả tử số và chủng loại số của một phân số cho cùng số A thì hiệu giữa mẫu mã số cùng tử số không nắm đổi. Hiệu giữa mẫu số với tử số là:

19 - 15 = 4

Sau lúc bớt, ta tất cả sơ đồ:

Tử số | | | | | | | | Hiệu: 4

Mẫu số | | | | | | | | | |

Theo sơ đồ, hiệu số phần đều bằng nhau là:

9 - 7 = 2 (phần)

Giá trị 1 phần là:

4 : 2 = 2

Tử số sau thời điểm bớt:

2 x 7 = 14

Số A đề nghị tìm là:

15 - 14 = 1

Đáp số: 1

Cho phân số 89/59 kiếm tìm số tự nhiên a sao để cho khi cùng sút a ở tử số và mẫu mã số của phân số đã đến ta được phân số mới có giá trị bởi 8/3

Cho phân số 15/19. Tìm kiếm số a làm thế nào để cho bớócđi tử số và mẫu mã số của phân số cùng số a thì được phân số mớ có giá trị bằng 7/9

Bớt cả tử số và chủng loại số cùng 1 số ít thì hiệu không núm đổi

Hiệu của tử số và mẫu số là :

19 - 15 = 4

Ta tất cả sơ đồ vật :

Tử : l------l------l------l------l------l------l------l

Mẫu : l------l------l------l-----l-----l------l-----l-----l-----l

Hiệu số phần cân nhau là :

9 - 7 = 2 ( phần )

Tử số sau khi bớt là :

4 : 2 x 7 = 14

Vậy số a là :

15 - 14 = 1

Đ/s : 1

mang lại phân số 15/37. Tìm số tự nhiên và thoải mái m, thế nào cho khi sút mẫu số của phân số đã mang đến đi m và không thay đổi tử số thì được phân số mới có giá trị bởi 5/6.

Cho p/s 15/19.tìm số a làm thế nào để cho khi giảm tử số và mẫu số của p/s đã mang lại cùng số a thì được p/s mới có giá trị bởi 7/9. Góp mik nha bài về nhà đất của mik ó